Aktuality ☀ ŠD

Inzerát_2022 -23_vychovatelka


Vážení rodiče,

chtěla bych vás stručně  informovat o zahájení provozu školní družiny ve školním roce 2021/2022.
Pro rodiče žáků 1.-3.třídy mám dobrou zprávu. Místo je pro všechny zájemce, kteří odevzdali přihlášku do ŠD! Tím se naplnila max. kapacita 52 míst.
Od pondělí 6.9.2021 mohou i nadále docházet do ŠD všichni přihlášení žáci 1.-3.třídy. 1.třída je zařazena do I.odd. (paní vychovatelka B.Kuchařová), 2.třída do II.odd. (paní vychovatelky: I.Matějková, K.Javůrková), 3.třída bude rozdělena v pondělí 6.9.2021, budete informováni paní vychovatelkami.
Vyzvedávat po obědě je možno buď osobně v době od cca 12:00 hod. do 12:10 hod. (upřesníme dle času ukončení obědů příští týden), dále pak až od 12:45 hod. (z organizačních a provozních důvodů). Ve výjimečných případech je  vyzvedávání v mezidobí možné po předchozí domluvě s paní vychovatelkou.
Provoz ranní družiny se nemění (7:00-7:30 hod.). Prosím, od pondělí 6.9.2021 ráno zvoňte na 5.třídu – ŠD II.
Krásný den, L.Hejnicová.

Směrnice-o-úplatě-za-školní-družinu-ve-školním-roce-2021-2022


Kritéria přijímání do ŠD


Informace k provozu školní družiny v roce 2021/2022 vzhledem ke COVID – 19.

Na základě Manuálu a jeho aktualizace k provozu škol a školských zařízení, vydaném MŠMT dne 17.8.2021 je třeba dodržovat v ŠD tyto zásady:

  • žáci budou dodržovat pod vedením vychovatelek zásady osobní a respirační hygieny:

/časté mytí a následná dezinfekce rukou – bezpečné osušení je zajištěno papírovými ručníky na jedno použití/;  kašlání, kýchání a smrkání do jednorázového kapesníku – po použití vyhození kapesníku do koše a umytí rukou/

  • během pobytu ve třídě bude místnost často a intenzivně větrána
  • pobyt zákonných zástupců žáků uvnitř budovy bude omezen na minimum – při vyzvedávání žáka z ŠD rodič oznámí svůj příchod pomocí video-zvonku, vychovatelka odešle žáka do šatny a rodič si jej převezme u vchodu do ZŠ

–   v případě, že se u žáka projeví příznaky nemoci, vychovatelka ihned informuje zákonné zástupce a Ti jsou povinni si žáka neprodleně vyzvednout.

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY (zkrácená verze)

– O přijímání žáků do školní družiny rozhoduje ředitelka školy.

– Provoz školní družiny je ráno od 7:00 – 7:30 hod. v budově ZŠ a odpoledne od 11:45 – 16:45 hod. v budově ZŠ.

– Žáky ŠD předává učitelka vychovatelce po skončení vyučování nebo po obědě a je povinna informovat vychovatelku o jakékoliv změně v rozvrhu.

– Ze ŠD si přebírají  zákonní zástupci děti osobně (mohou uvést i další osoby oprávněné k vyzvednutí) nebo mohou písemně požádat, aby dítě odcházelo ze ŠD samo v určenou hodinu.

– Rodiče jsou povinni vyzvednout si své dítě nejdéle do 16:45 hodin. V případě, že tak neučiní, vychovatelka zatelefonuje rodičům.

– Výjimečně lze uvolnit žáka dříve jen na písemnou žádost, která musí obsahovat datum, hodinu odchodu a podpis rodiče. Bez této žádosti nebude žák uvolněn.

– Písemná žádost (na celý školní rok) je nutná při uvolňování žáka na mimoškolní aktivity (ZUŠ, kroužky DDM  aj.). Za cestu žáka do kroužků, popř. zpět do ŠD nenese vychovatelka zodpovědnost.

– Do ŠD se žáci 1. ročníku přihlašují písemně 1. školní den, žáci 2. – 3. ročníku den následující. Dítě je možné odhlásit kdykoli během školního roku (písemná žádost rodičů).

– Žáci ŠD se řídí pravidly vnitřního řádu školy a dodržují bezpečnostní předpisy, se kterými byli seznámeni. Chovají se tak, aby neohrozili bezpečnost a zdraví svoje ani svých spolužáků.

– Žáci zodpovídají za vypůjčené věci. Dojde-li ke svévolnému poškození věcí, hraček, projedná se případ s rodiči a dohodne se způsob náhrady škody.

– Během pobytu ŠD venku jsou osobní věci žáků (aktovky, oblečení) uloženy v družině nebo v šatně.

– Případnou ztrátu nebo poškození své věci žák neprodleně ohlásí vychovatelce.

– V herně, v šatně i na zahradě udržují žáci pořádek a čistotu.

– Nevolnost nebo poranění hlásí žáci vychovatelce, která zajistí první pomoc a při úrazu zapíše úraz do knihy úrazů.

– Při odchodu ze ŠD se děti chovají ukázněně a dlouho se nezdržují ani v šatně, ani před školou.

– ŠD pravidelně využívá i jiné prostory školy – počítačovou učebnu, školní zahradu. Za přechody žáků je zodpovědná vychovatelka.

– Po dohodě s vychovatelkou se mohou činnosti ŠD zúčastnit i žáci, kteří nejsou přihlášeni k pravidelné docházce (v nezbytných situacích).

– Zákonní zástupci žáků jsou seznámeni s řádem ŠD na začátku školního roku. S vychovatelkou řeší vzniklé problémy osobně při vyzvednutí žáka nebo písemnou formou. Rodiče mohou školní družinu navštívit, jsou zváni na významnější akce ŠD.

– V případě opakovaného nezaplacení úplaty za zájmové vzdělávání může být žák po předchozím upozornění zákonného zástupce vyřazen ze ŠD.

Datum: 1. 9. 2021

Mgr Lenka Hejnicová

ředitelka školy