PROJEKT PLÁNOVANÉ PŘÍSTAVBY ZŠMŠ

PROJEKT PLÁNOVANÉ PŘÍSTAVBY ZŠMŠ

———————————————————————————————————————————

ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ

Vyučování začíná denně v 8:00 hod. Budova školy se otevírá v 7:30 hod.

Po přezutí odchází žák do třídy. Uvolnění žáka ze školy dříve než končí vyučování podle rozvrhu hodin je možné jen výjimečně. Učitelka předá žáka osobně rodičům. Bude-li nutné z provozních důvodů ukončit vyučování a provoz ŠD jinak, budete informováni zápisem v žákovské knížce (notýsku).

Při absenci žáka je nutno neprodleně informovat třídního učitele osobně, písemně nebo telefonicky a sdělit mu příčinu absence žáka. Po opětovném nástupu do školy žák  předloží omluvenku třídnímu učiteli. Omluvenku je potřeba přinést do 3 dnů po skončení absence.

____________________________________________________________________________

Upozornění