Řád ŠD

*

Základní škola a Mateřská škola Čisovice, okres Praha – západ

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY (zkrácená verze)

– O přijímání žáků do školní družiny rozhoduje ředitelka školy.

– Provoz školní družiny je ráno od 7:00 – 7:30 hod. a odpoledne od 11:45 – 16:45 hod.v budově ZŠ.

– Žáky ŠD předává učitelka vychovatelce po skončení vyučování nebo po obědě a je povinna informovat vychovatelku o jakékoliv změně v rozvrhu.

– Ze ŠD si přebírají  zákonní zástupci děti osobně ( mohou uvést i další osoby oprávněné k vyzvednutí ) nebo mohou písemně požádat, aby dítě odcházelo ze ŠD samo v určenou hodinu.

– Rodiče jsou povinni vyzvednout si své dítě nejdéle do 16:30 hodin. V případě, že tak neučiní, vychovatelka zatelefonuje rodičům.

– Výjimečně lze uvolnit žáka dříve jen na písemnou žádost, která musí obsahovat datum, hodinu odchodu a podpis rodiče. Bez této žádosti nebude žák uvolněn.

– Písemná žádost ( na celý školní rok ) je nutná při uvolňování žáka na mimoškolní aktivity (ZUŠ, kroužky DDM  aj.). Za cestu žáka do kroužků, popř. zpět do ŠD nenese vychovatelka zodpovědnost.

– Do ŠD se žáci 1. ročníku přihlašují písemně 1. školní den, žáci 2. – 3. ročníku den následující. Dítě je možné odhlásit kdykoli během školního roku ( písemná žádost rodičů ).

– Žáci ŠD se řídí pravidly vnitřního řádu školy a dodržují bezpečnostní předpisy, se kterými byli seznámeni. Chovají se tak, aby neohrozili bezpečnost a zdraví svoje ani svých spolužáků.

– Žáci zodpovídají za vypůjčené věci. Dojde-li ke svévolnému poškození věcí, hraček, projedná se případ s rodiči a dohodne se způsob náhrady škody.

– Během pobytu ŠD venku jsou osobní věci žáků (aktovky, oblečení) uloženy v družině nebo v šatně.

– Případnou ztrátu nebo poškození své věci žák neprodleně ohlásí vychovatelce.

– V herně, v šatně i na zahradě udržují žáci pořádek a čistotu.

– Nevolnost nebo poranění hlásí žáci vychovatelce, která zajistí první pomoc a při úrazu zapíše úraz do knihy úrazů.

– Při odchodu ze ŠD se děti chovají ukázněně a dlouho se nezdržují ani v šatně, ani před školou.

– ŠD pravidelně využívá i jiné prostory školy – počítačovou učebnu, školní zahradu. Za přechody žáků je zodpovědná vychovatelka.

– Po dohodě s vychovatelkou se mohou činnosti ŠD zúčastnit i žáci, kteří nejsou přihlášeni k pravidelné docházce (v nezbytných situacích).

– Zákonní zástupci žáků jsou seznámeni s řádem ŠD na začátku školního roku. S vychovatelkou řeší vzniklé problémy osobně při vyzvednutí žáka nebo písemnou formou. Rodiče mohou školní družinu navštívit, jsou zváni na významnější akce ŠD.

– V případě opakovaného nezaplacení úplaty za zájmové vzdělávání může být žák po předchozím upozornění zákonného zástupce vyřazen ze ŠD.

Datum: 1.9.2021

                                                      Mgr Lenka Hejnicová

                                                     ředitelka školy