Dokumenty ☀ ŠD


ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY (zkrácená verze)

 • O přijímání žáků do školní družiny rozhoduje ředitelka školy.
 • Provoz školní družiny je ráno od 7:00 – 7:30 hod. (příchod do 7:20 hod.) a odpoledne od 11:45 – 16:45 hod.v budově ZŠ.
 • Žáky ŠD předává učitelka vychovatelce po skončení vyučování nebo po obědě a je povinna informovat vychovatelku o jakékoliv změně v rozvrhu.
 • Ze ŠD si přebírají  zákonní zástupci děti osobně ( mohou uvést i další osoby oprávněné k vyzvednutí ) nebo mohou písemně požádat, aby dítě odcházelo ze ŠD samo v určenou hodinu.
 • Rodiče jsou povinni vyzvednout si své dítě nejdéle do 16:45 hodin. V případě, že tak neučiní, vychovatelka zatelefonuje rodičům.
 • Výjimečně lze uvolnit žáka dříve jen na písemnou žádost, která musí obsahovat datum, hodinu odchodu a podpis rodiče. Bez této žádosti nebude žák uvolněn.
 • Písemná žádost ( na celý školní rok ) je nutná při uvolňování žáka na mimoškolní aktivity (ZUŠ, kroužky DDM  aj.). Za cestu žáka do kroužků, popř. zpět do ŠD nenese vychovatelka zodpovědnost.
 • Do ŠD se žáci 1. ročníku přihlašují písemně 1. školní den, žáci 2. – 5. ročníku den následující. Dítě je možné odhlásit kdykoli během školního roku ( písemná žádost rodičů ).
 • Žáci ŠD se řídí pravidly vnitřního řádu školy a dodržují bezpečnostní předpisy, se kterými byli seznámeni. Chovají se tak, aby neohrozili bezpečnost a zdraví svoje ani svých spolužáků.
 • Žáci zodpovídají za vypůjčené věci. Dojde-li ke svévolnému poškození věcí, hraček, projedná se případ s rodiči a dohodne se způsob náhrady škody.
 • Během pobytu ŠD venku jsou osobní věci žáků (aktovky, oblečení) uloženy v družině nebo v šatně.
 • Případnou ztrátu nebo poškození své věci žák neprodleně ohlásí vychovatelce.
 • V herně, v šatně i na zahradě udržují žáci pořádek a čistotu.
 • Nevolnost nebo poranění hlásí žáci vychovatelce, která zajistí první pomoc a při úrazu zapíše úraz do knihy úrazů.
 • Při odchodu ze ŠD se děti chovají ukázněně a dlouho se nezdržují ani v šatně, ani před školou.
 • ŠD pravidelně využívá i jiné prostory školy – počítačovou učebnu, školní zahradu. Za přechody žáků je zodpovědná vychovatelka.
 • Po dohodě s vychovatelkou se mohou činnosti ŠD zúčastnit i žáci, kteří nejsou přihlášeni k pravidelné docházce (v nezbytných situacích).
 • Zákonní zástupci žáků jsou seznámeni s řádem ŠD na začátku školního roku. S vychovatelkou řeší vzniklé problémy osobně při vyzvednutí žáka nebo písemnou formou. Rodiče mohou školní družinu navštívit, jsou zváni na významnější akce ŠD.

Datum: 1.9.2023

                                                      Mgr Lenka Hejnicová

                                                     ředitelka školy