Dokumenty ☀ ZŠ

Školní poradenské pracoviště 

Školní poradenské pracoviště na naší škole sdružuje dva pracovníky s těmito funkcemi: výchovný poradce a školní metodik prevence.

Výchovný poradce: Mgr. Lenka Hejnicová

Metodik primární prevence: Mgr. Magdaléna Cihelková

Výchovný poradce úzce spolupracuje s PPP v regionu a vede agendu žáků se SVP. Dále se zaměřuje především na výchovnou činnost, spolupracuje s pedagogy školy a zákonnými zástupci.

Školní metodik prevence vypracovává pro školu preventivní program školy a zaměřuje se na řešení výchovných problémů týkajících se sociálně patologických jevů.

VP i MP spolupracují s třídními učiteli, rodiči, s pracovníky jiných škol a školských zařízení, s úřadem práce, pedagogicko-psychologickou poradnou, s policií, s pracovníky sociálních institucí a orgánů, účastní se společných seminářů a pracovních setkání.

Preventivní program školy a krizový plán

Škola má vypracovaný preventivní program školy.

Ke stažení:

  • Možné příznaky šikany
  • Podle čeho poznat nadané dítě
  • Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vytvořil materiály zaměřené na bezpečné chování v online prostředí.
    Rozsáhlá brožura k nejrůznějším oblastem – rizikové chování, závislosti, kyberrooming, kyberstalking, kyber šikana…, Doporučení pro rodiče.
    https://prevencekriminality.cz/osvetove-materialy-k-bezpecnemu-chovani-v-online-prostredi/

Obecné dokumenty: