Historie školství v Čisovicích

Škola_

Historie školství na mníšecku podle písemné zmínky začíná už v roce 1348, kdy byly založeny vysoké školy pražské. Avšak doložená existence školy v Mníšku je až v roce 1604, kdy za správce školy byl doporučen jakýsi Němec. Škola prodělala mnoho změn. Byla společně s kostelem a středem města vypálena r.1639 Švédy. V letech 1785 – 88 zde byl pomocníkem učitele Jan Jakub Ryba, významný varhaník a skladatel chrámových písní (nejznámější je Česká mše vánoční), než odešel do Rožmitálu p.Třemšínem. Po něm na farní škole více než 50 roků působil Josef Přibík.

Proč se zmiňuje historie mníšecké školy? Jednoduše proto, že tam docházely děti z Čisovic. Ale někdy nedbale a v zimě měly cestu složitou, a tak se v Čisovicích začalo uvažovat o zřízení vlastní školy. Vedení obce hledalo pro vyučování v obci vhodné místnosti, které si pronajímalo. Tak se stalo v roce 1838, že byl dosazen zbraslavským vikariátem za učitele Josef Pelikán, který před svým ustanovením složil na vikariátě úspěšně zkoušku. Původem byl zedník a má se za to, že jako voják prošel během vojenské služby několik zemí a došel k získání nevšedních znalostí. Ten působil na různých místech obce, právě tam, kde se školní místnost v pronájmu nalézala. Později i ve svém domě a ještě později, v roce 1863 už v samostatné školní budově. Tehdy se učily tři předměty: psaní, čtení a počty. Kantorem zde zůstal přes 30 roků až do své smrti 14.11.1868.

První budova samostatné školy v Čisovicích byla vystavěna na břehu Bojovského potoka stavitelem Fr. Zelenkou ze Štěchovic jako přízemní objekt, který velice trpěl vlhkem a častými povodněmi. Celá stavba jednotřídky stála 4.800 zlatých a 90 krejcarů. O „kvalitě“ stavby svědčí skutečnost, že již v r.1871 hrozilo propadnutí stropu, takže oprava stála dalších 130 zlatých a 13 krejcarů.

Po úmrtí Jos. Pelikána byl obecním výborem v Čisovicích zvolen za učitele Václav Šmíd, podučitel v Líšnici, který na škole působil do r.1874. To už v roce 1871 přešly školy z církevního vlivu pod stát a byly spravovány hejtmany a c. k. okr. školními inspektory.

V r.1874 nastoupil do školy Ant. Křížek z Davle (zakladatel SDH v Čisovicích), který učil v Čisovicích do r.1912. Počátkem roku 1882 byla přistavena další třída, nákladem 738 zlatých, zednickým mistrem Janem Obermajerem z Bojanovic. V době přístavby se vyučovalo do začátku prázdnin v čp. 54 . V druhé třídě pak učil po dobu tří let J. Hustoles z Dušník.

V Čisovicích, kam chodila děcka do školy i z Bojova (před tím do Líšnice), bylo např.v r.1891 139 žáků!

Po 38 letém vedení školy A. Křížkem, který odešel do penze, přišel na jeho místo z bojanovické školy Matěj Kühnel, který na škole působil do r.1924. Pak následovala častá výměna v učitelském sboru, z té řady nejdéle na škole působil Fr. Syblík (1934 – 1946). Jiné to nebylo s ostatními. Dokonce jen 1 den v Čisovicích působil Jos.Lískovec. To se ustálilo až po roce 1955 v nové škole za Zdeňky Beranové (10 roků), poté za Jar. Nováka, Květy Vítovcové a za vedení školy Hanou Moravcovou.

V mezidobí byla stará škola (nyní KD) shledána hygieniky jako zdravotně závadná a obec pronajala prostory v Charitě (býv. objekt římsko-katol. církve, nyní Vojtíškovi) na Višňovce. Tam se ve stísněném prostředí učilo až do začátku šk. roku 1955-56. To už 28.8.t.r. byla slavnostně otevřena nová (stávající) škola na kraji obce směrem k Bojovu, s velkou zahradou. Otevření školy se zúčastnili zástupci KNV, ONV, redakce Zemědělských novin a také dělníci n. p. Vodní stavby, kteří školu (po dokončení Slapské přehrady) stavěli.

Od té doby je školství v Čisovicích na velmi dobré úrovni svým personálním obsazením i materiálním vybavením. Škola má právní subjektivitu a zahrnuje kromě ZŠ a MŠ, školní jídelnu, družinu, tělocvičnu a hřiště. Ve škole pracuje řada zájmových kroužků. Poslední dobou je ve škole otevřen 5.ročník.

Autorem článku o historii je pan Zdeněk Rychlý.

Škola1